Yönetmelik

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE BİLİM TARİHİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (FEBİMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
 Merkezin amaçları
MADDE 5– (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Felsefe ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırmalarda bulunmak, bulunmak isteyenlere öncülük etmek ve destek sağlamak,
b) Felsefe ve bilim tarihi eğitiminin geliştirilmesini, öneminin anlaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
c) Felsefi zihniyetin ve düşünüşün ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmek ve bu alanda Üniversiteyi merkezileştirmek,
ç) Felsefe ve bilim tarihi alanlarında akademik, bilimsel, nesnel ve esas kaynaklara dayalı olarak çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
d) Üniversitenin içinde bulunduğu tarihi, sosyal ve siyasi çevreyi tarihsel ve sistematik boyutlarıyla derinlemesine araştırarak, yerel ve evrensel sorunlara çözümler geliştirmek,
e) Türk bilim ve düşün insanlarının bilim ve felsefe gibi üst entelektüel kültür alanlarında yapmış oldukları çalışmaları gün ışığına çıkarmak, başarılarını ortaya koymak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
f) Ülkemizin düşünsel hayatında felsefenin ve felsefi tutumun yerleşmesini sağlamak için, ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay, konferans ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden ulusal ve uluslararası enstitü, araştırma merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla fikri, mali ve kültürel ilişkiler kurmak,
b)Türk bilim ve düşün insanlarının telif ve tercüme eserlerinin kronolojik ve sistematik dökümünü yapmak ve bunları dil, düşünce ve içerik açısından analitik olarak inceleyerek günümüz bilim ve düşün insanlarının yararlanmasına açmak,
c) Türk düşünce ve bilim tarihine ilişkin ana kaynakları, yazma ve basma eserleri, toplayarak bir arşiv kurmak,
ç) Teknolojik olanaklardan yararlanarak bir ihtisas kütüphanesi oluşturmak,
d) Merkezin araştırma alanlarına ilişkin uzmanlar yetiştirmek amacıyla, Üniversitenin ilgili bölüm ve ana bilim dalları ile ortak yüksek lisans ve doktora programları oluşturmak ve bu amaçlar için burslar ve mali destek olanakları yaratmak,
e) Merkezde yapılan araştırmaların sonuçlarını yazılı ve görsel kayıt materyalleri aracılığıyla hem akademik çevrelere hem de kamuya aktarmak,
f) Merkezin amaçlarına yönelik akademik veya popüler ilgiyi artırmak için Türk düşünce tarihine ilişkin çeşitli konularda ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla işbirliği halinde belgeseller hazırlamak,
g) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak,
ğ) Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile işbirliği yapmak,
h) Bilim ve felsefe alanlarına geniş kitlelerin ilgisini çekmek için, devlet ve vakıf üniversiteleriyle ortak halk konferansları yaparak yerel değerlerin tanıtılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür;  Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim elemanını Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek,
ç) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,
f) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,
c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarla görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1)  Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitenin veya diğer üniversitelerin deneyimli öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, tavsiye niteliğinde görüş bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
>